ile czasu na zgłoszenie darowizny

Uzyskanie znacznej sumy pieniędzy tytułem darowizny rodzi pewne obowiązki podatkowe. Zaznacza się, iż bez uiszczenia należnej daniny publicznoprawnej można narazić się na odpowiedzialność przed organami skarbowymi. Aby uniknąć takiego scenariusza, niezbędne jest złożenie w urzędzie stosownej deklaracji. Należy w niej wskazać causę darowizny, czyli podstawę na jakiej została udzielona. Warto mieć na uwadze, iż istnieje mnóstwo ustawowych wyłączeń, wskutek których nie trzeba uiszczać podatku.

Tytułem przykładu, darowizny na rzecz osób najbliższych na ogół nie podlegają opodatkowaniu. Dlatego w wielu rodzinach praktykuje się przekazywanie nieruchomości z pokolenia na pokolenie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w podobny sposób została przekazana odpowiednia suma pieniędzy. Z obowiązku opłacania podatku zwolnione są również wszelkie drobne darowizny, które przyjęte są w stosunkach miejscowych. Są to na przykład prezenty dla nowożeńców, jak również upominki z okazji chrztu, komunii i inne podarki okolicznościowe.

W praktyce pojawia się często pytanie – ile czasu na zgłoszenie darowizny ma osoba, która uzyskała przysporzenie? W myśl ustawy, którą ustanowiono podatek od spadków i darowizn, termin ten wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym dana osoba stała się właścicielem danego przedmiotu majątkowego. Tym samym niezbędne jest zapamiętanie, kiedy konkretnie darowizna została dokonana. Wbrew pozorom określenie daty początkowej, od której liczony jest termin, nie zawsze jest łatwe. Może się bowiem okazać, iż nie jest możliwe precyzyjne wskazanie dnia i godziny, kiedy nastąpiło przysporzenie.

zegarek

Dotyczy to także przypadków, w których dany przedmiot majątkowy został przekazany innej osobie na mocy zapisu windykacyjnego. Warto przy takiej ewentualności sprawdzić wszelkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Inaczej wygląda sytuacja wtedy, gdy darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego przed właściwym notariuszem. W takiej sytuacji zaliczka na podatek od spadków i darowizn pobierana jest przy tej czynności. Obciąża ona osobę, na rzecz której przysporzenie zostało dokonane.

Niezłożenie wymaganego dokumentu w terminie sprawia, iż od należnego podatku naliczane są karne odsetki. Ewentualna kontrola ze strony organów skarbowych może również zakończyć się wymierzeniem grzywny. Dlatego każda osoba, która wskutek okoliczności niezawinionych zapomniała o złożeniu deklaracji, powinna jak najszybciej zgłosić wniosek o przywrócenie terminu. Należy do niego dołączyć wypełniony dokument, na podstawie którego obliczona została uprzednio podstawa opodatkowania.

Niestety, decyzja w przedmiocie przywrócenia terminu ma charakter uznaniowy, przez co organ samodzielnie decyduje, czy na taki zabieg się zgodzi. W przypadku uzyskania postanowienia odmownego, w dalszym toku sprawy dobrze jest powołać się na czynny żal. Jest to instytucja prawa podatkowego, która umożliwia uchylenie się od skutków prawnych zaniedbania. Konieczne jest jednak wcześniejsze opłacenie należności głównej, jak również naliczonych przez organ odsetek karnych.

darowizna

Na podstawie ważnego zgłoszenia organ podatkowy wystawia pokwitowanie. Stanowi ono dowód wpłaty należności podatkowej. Dokument tego typu powinien być przechowywany przez okres co najmniej pięciu lat. Po upływie tego terminu należności z tytułu podatku od spadków i darowizn ulegają przedawnieniu, więc z powodzeniem można wówczas pozbyć się tego aktu. Jeszcze przed wypełnieniem deklaracji warto zastanowić się nad tym, czy w danym stanie faktycznym uiszczanie podatku jest konieczne.

Z roku na rok powstaje coraz większa liczba zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, które znacząco ograniczają krąg osób zobowiązanych do zapłaty podatku. Jednocześnie warto wskazać, iż możliwe jest wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku. Najczęściej z takiej preferencji korzystają osoby, które nie są zbyt zamożne, a uzyskane przez nich przysporzenie w postaci darowizny zostanie przeznaczone na pokrycie ich bieżących potrzeb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here